Equipment Information

  • Equipment PI: Prof. Megan Ho
  • Location: G20, G/F, Run Run Shaw Science Building, CUHK
  • Equipment Booking Availability

    Contact Technical Person

  • Name: CHENG Guangyao / ZHAO Shirui
  • Email: chenggy@link.cuhk.edu.hk / alexszhao@cuhk.edu.hk